GRAD IVANEC

Prostorni plan uređenja Grada Ivanca

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 6/01., 2/08., 24/12., 32/14. i 43/14. – pročišćeni tekst, 27/16., 32/16. – pročišćeni tekst, 40/16. – Zaključak o ispravci pogreške, 75/18., 90/18. – pročišćeni tekst, 83/19., 8/20. – pročišćeni tekst, 21/21. i 38/21. – pročišćeni tekst)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

Urbanistički plan uređenja Ivanca

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 15/01., 4/08., 34A/12., 32/14., 43/14. – pročišćeni tekst, 27/16., 32/16. – pročišćeni tekst, 75/18., 90/18. – pročišćeni tekst, 83/19., 8/20 – pročišćeni tekst, 21/21. i 38/21. – pročišćeni tekst)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

Urbanistički plan uređenja groblja Ivanec

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, br. 60/21.)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

Urbanistički plan uređenja groblja Margečan

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, br. 60/21.)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

Detaljni plan uređenja zona C3 u Ivancu

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 21/01.)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

Detaljni plan uređenja zone užeg centra Ivanca

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 22/08., 53/09.- ispravak Odluke o donošenju, 34A/12., 32/16., 40/16. – pročišćeni tekst, 75/18., 90/18. – pročišćeni tekst, 83/19., 8/20. – pročišćeni tekst, 21/21. i 38/21. – pročišćeni tekst)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

Detaljni plan uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Jezera“ u Ivancu

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 4/10., 32/14., 43/14. – pročišćeni tekst, 27/16., 32/16. -pročišćeni tekst)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

Skip to content