GRAD LUDBREG

Prostorni plan uređenja Grada Ludbrega

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 6/03., 22/08., 7/10. – ispravak, 6/15., 25/15. – pročišćeni tekst, 49/20., 70/20.- pročišćeni tekst, 104/20., 4/21.- pročišćeni tekst, 49/22. i 63/22. – pročišćeni tekst)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

 

Urbanistički plan uređenja Ludbreg

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 35/11., 37/12. – ispravak Odluke, 21/15., 25/15. – pročišćeni tekst, 48/16., 83/18., 49/20., 70/20.- pročišćeni tekst, 104/20., 4/21.- pročišćeni tekst, 49/22., 61/22.-ispravak i 63/22. – pročišćeni tekst)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

 

Urbanistički plan uređenja „Gospodarske zone sjever u Ludbregu

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, br. 48/15., 83/18., 49/20. i 70/20.- pročišćeni tekst)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

Skip to content