GRAD NOVI MAROF

Prostorni plan uređenja Grada Novog Marofa

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 16/02., 55/09. i 79/18.)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

 

Urbanistički plan uređenja naselja Novi Marof i kontaktnih zona

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 26/98., 3/99. – ispravak Odredbi za provođenje, 31/03., 23/12., 77/13. i 120/21.)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

Skip to content