Grad Varaždin

Prostorni plan – Grad Varaždin

Prostorni plan uređenja Grada Varaždina (“Službeni vjesnik Grada Varaždina”, broj  2/05. i 13/14.)

  •  K 1.1 KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE
  •  K 1.2.1 KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA PROMET
  •  K 1.2.2 KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA POŠTA I ELEKTRONIČKE TELEKOMUNIKACIJE
Skip to content