O Zavodu

Osnivanje Zavoda

        Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije osnovan je kao javna ustanova, u skladu s propisom o prostorom uređenju iz 2007. godine, donošenjem Odluke o osnivanju Zavoda na Županijskoj skupštini Varaždinske županije u prosincu 2009. godine. Nakon provedenih aktivnosti na ustrojavanju, Zavod je kao javna ustanova počeo poslovati od 1. srpnja 2010. godine. Temeljem propisa o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zavod je 2017. godine od nadležnog Ministarstva ishodio suglasnost za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta izvješća o stanju u prostoru svih razina.

        No i prije osnivanja Zavoda kao javne ustanove u Varaždinskoj županiji djelovao je Županijski zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije, organiziran prema ranijim propisima kao upravno tijelo Varaždinske županije i to od 1994. godine, odnosno gotovo od samog formiranja Varaždinske županije, kao jedinice područne (regionalne) samouprave u novoj državi, Republici Hrvatskoj. Tadašnji Županijski zavod nastao je na temeljima i sa djelatnicima ranijeg Zavoda za urbanizam Općine Varaždin, koji je djelovao još od 1978. godine u okviru Općinskog komiteta za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne djelatnosti, odnosno Sekretarijata komunalnih djelatnosti Općine Varaždin, što ukazuje na činjenicu da se poslovi urbanizma i prostornog uređenja na području dijela današnje Varaždinske županije provode kroz instituciju nekog od oblika Zavoda već više od 40 godina.

Odluka o osnivanju Zavoda (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 48/09, 06/14)

Djelatnosti Zavoda

Za rad Zavoda za prostorno uređenje nadležno je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Djelatnost županijskih zavoda za prostorno uređenje propisana je člankom 27. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br.153/2013., 65/2017., 114/2018, 39/2019. i 98/2019. ) i obuhvaća osobito:

  • izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine
  • izradu izvješća o stanju u prostoru
  • vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravlja njime u okviru njegovih ovlasti
  • pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja
  • pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine
  • druge poslove u skladu s ovim Zakonom i Statutom Zavoda.

Zavod za prostorno uređenje županije može izrađivati prostorni plan područja posebnih obilježja i prostorni plan uređenja grada i općine, generalni urbanistički plan, urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju te obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži nadležno Ministarstvo ili župan.

Skip to content