Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 1. siječnja prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Varaždinske županije.
Izjava je zadnji put preispitana 1. siječnja 2021. godine.

Općenito

Kao jedinica područne (regionalne) samouprave, Varaždinska županija je obvezna osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima navedena Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.
Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu vzz.hr.
Varaždinska županija nastoji što bolje prilagoditi sadržaje i oblik mrežne stranice kako bi osobe s invaliditetom imale što manje prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko vam je potrebna pomoć u bilo kojem dijelu internetske stranice www.vzz.hr ili žele prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas putem elektroničke pošte na zavod@zzpuvz.hr ili na 042/211 616.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

U Varaždinu, 22. prosinca 2021. godine

 

Skip to content