Prostorni planovi u izradi

 

 

ŽUPANIJA/

GRAD/OPĆINA

Vrsta plana

 

NAZIV PLANA

 

FAZE

Grad Varaždinske Toplice PPUG 5. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždinske Toplice Odluka o izradi Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 103/21.
Općina Martijanec PPUO 3. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Martijanec Odluka o izradi Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 81/21.
Općina Cestica PPUO 3. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Cestica  Odluka o izradi Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 79/21.
Općina Bednja PPUO 4. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bednja  Odluka o izradi Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 71/21.
Grad Lepoglava PPUG 4. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave  Odluka o izradi Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 63/23.
Općina Martijanec UPU Urbanistički plan uređenja Sudovčina – Varaždinska ulica  Odluka o izradi Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 63/21.
Javna rasprava Od 16.12.2021. do 15.01.2022.
Općina Sveti Đurđ UPU Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Hrženica  Odluka o izradi Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 61/21.
Javna rasprava Od 8.11.2021. do 8.12.2021.
Izvješće o javnoj raspravi 16.12.2021.
Općina Sveti Đurđ UPU Urbanistički plan uređenja područja između Preloške i Ulice Ljudevita Gaja u Svetom Đurđu  Odluka o izradi Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 61/21.
Javna rasprava Od 8.11.2021. do 8.12.2021.
Izvješće o javnoj raspravi 16.12.2021.
Općina Visoko PPUO 3. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Visoko  Odluka o izradi Službeni vjesnik Varaždinske županije br.41/21.
Grad Varaždin UPU 4. Izmjene i dopune  Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina  Odluka o izradi Službeni vjesnik Grada Varaždina br.3/21.
Javna rasprava Od 14.12.2021. do 22.12.2021.
Grad Varaždin UPU 3. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina i s tim u vezi izmjena i dopuna GUP-a grada Varaždina  Odluka o izradi Službeni vjesnik Grada Varaždina br.2/21.
Javna rasprava Od 14.12.2021. do 22.12.2021.
Općina Beretinec PPUO 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Beretinec  Odluka o izradi Službeni vjesnik Općine Beretinec br. 2/21.
Javna rasprava Od 1.07.2021. do 9.07.2021.
Izvješće o javnoj raspravi 22.07.2021.
Ponovljena javna rasprava Od 27.07.2021. do 4.08.2021.
Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi 25.08.2021.
Općina Donja Voća PPUO 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Donja Voća  Odluka o izradi Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 56/20.
Grad Varaždin PPUG 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina  Odluka o izradi Službeni vjesnik Grada Varaždina br.5/20.
Javna rasprava Od 3.03.2021. do 17.03.2021.
Izvješće o javnoj raspravi 30.09.2021.
Ponovna javna rasprava 11.10.2021. do 18.10.2021.
Grad Varaždin GUP 5. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina   Odluka o izradi Službeni vjesnik Grada Varaždina br.5/20.
Javna rasprava 5.10.2021. do 20.10.2021.
Grad Novi Marof UPU 4. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Marof i kontaktnih zona  Odluka o izradi Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 52/19.
Javna rasprava 1.09.2021. do 10.09.2021.
Izvješće o javnoj raspravi 25.11.2021.
Grad Novi Marof PUP Pokretanje postupka stavljanja izvan snage Provedbenih planova uređenja  na području Grada Novog Marofa  Odluka o izradi Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 52/19.
Javna rasprava 1.09.2021. do 10.09.2021.
Izvješće o javnoj raspravi 25.11.2021.
Općina Breznički Hum PPUO 3. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Breznički Hum Odluka o izradi Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 75/18.
Javna rasprava Od 22.02.2021. do 8.03.2021.
Izvješće o javnoj raspravi 8.04.2021.

 

Skip to content