Reference

Tijekom svog rada Zavod je izradio slijedeće značajnije dokumente/provodio aktivnosti:

Prostorni planovi i njihove izmjene i dopune

 • Prostorni plan Varaždinske županije (donesen 2000. god.), Izmjene i dopune Prostornog plana Varaždinske županije (2006. i 2009. god.)
 • Suradnja na izradi Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije (2002. god.)
 • Prostorni planovi uređenja općina i gradova Varaždinske županije i/ili njihove izmjene i dopune (za 22 od 28 JLS-a – ukupno oko 50-ak planova)
 • Izmjene i dopune ranijih prostornih planova: Prostornih planova bivše Općine Varaždin (1992. i 1995. god.) i bivše Općine Novi Marof  (1996. god.), GUP grada Varaždina (1999. god.), te PUP povijesne jezgre grada Varaždina (1995. god.)

Izvješća o stanju u prostoru i Programi mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru

 • Izvješća o stanju u prostoru i Programi mjera za unapređenje stanja u prostoru  Varaždinske županije (8 Izvješća i 6 Programa mjera u razdoblju od 1994. do 2020. god.)
 • Prva Izvješća o stanju u prostoru i Programi mjera za unapređenje stanja u prostoru svih jedinica lokalne samouprave Varaždinske županije (od 1995. do 1998. god.)

Ostali značajniji dokumenti, projekti, analize i elaboracije

 • Županija varaždinska – osnovna obilježja prostora i prostornog uređenja (1994. god.)
 • Prostorno planerske smjernice za Program uređenja prostora Grada Varaždina (1992. god.)
 • Osnove korištenja i zaštite prostora bivših Općina Varaždin, Ivanec, Ludbreg i Novi Marof  (4 dokumenta tijekom 1994. i 1995. god.)
 • Prostorne mogućnosti za razvoj gospodarstva, obrtništva i malog poduzetništva (1996. god.) i Pregled gospodarskih zona prema novim prostornim planovima gradova/općina (2004. god.)
 • Županija varaždinska – Pogranično područje, uređenje i zaštita prostora (1997. god.), te Turističko-izletničke i vinske ceste i interesantni turistički lokaliteti u pograničnom području s Republikom Slovenijom (2002. god.)
 • Prijedlog područja unutar kojih je moguće planiranje eko zona (2000. god.)
 • Županijski programi aktivnosti i mjera za unapređenje stanja prostora i okoliša lokacija naseljenih Romima na području Općine Sveti Đurđ – lokacija Sveti Đurđ i Karlovec Ludbreški (2004. god.) i lokacija na području Općine Cestica i Općine Petrijanec – lokacija Strmec (2005. god.) 
 • Projekti izrade i pribavljanja digitalnih ortofoto karata u boji, mj 1:5000 (počevši od 2002. god.) i izrade digitalnog katastarskog plana za područje Varaždinske županije (počevši od 2004. god.) – za potrebe izrade prostornih planova i druge potrebe Varaždinske županije, općina i gradova i javnih tijela koja su sudjelovala u projektima. Projekti su bili dio dugoročnog ukupnog Programa povezivanja podataka s podacima o katastarskom i vlasničkom stanju.
 • Analize i elaboracije o mogućnostima izgradnje golf igrališta na području Varaždinske županije (2006. god.), smještaju veletržnice na području grada Varaždina (2002. – 2003. god.), održavanju i razvoju cesta, mogućnostima formiranja turističke zone u dijelu pograničnog područja (2003. god.), mogućnostima navodnjavanja, lovišta Varaždinske županije (2006. i 2016. god.), mogućim lokacijama za razvoj autoindustrije na području Varaždinske županije (2017. god.) i dr., te razrada pojedinih prostora u gradu Varaždinu (gospodarskih zona u Optujskoj ulici i Kućanskoj ulici, prostora bivše vojarne u Križanićevoj ulici, prostora u Zagrebačkoj ulici, prostora pojedinih rubnih dijelova povijesne jezgre i dr.).
   Skip to content