Važeći prostorni planovi

Prostorni planovi područne (regionalne) razine

PPŽ

Prostorni plan Varaždinske županije 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 8/00., 29/06., 16/09. i 96/21.).

Prostorni planovi lokalne razine

OPĆINA BEDNJA

PPUO

Prostorni plan uređenja Općine Bednja

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 8/05., 46/11., 22/17. i 14/19.) 

UPU

Urbanistički plan uređenja naselja Bednja 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 21/05., 22A/07. i 35/19.)

OPĆINA BERETINEC

PPUO

Prostorni plan uređenja Općine Beretinec 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 15/06. i 60/14.)

UPU

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Beretinec 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 5/12.)

UPU

Urbanistički plan uređenja zone centra i zone mješovite, pretežito stambene namjene u naselju Beretinec (“Službeni vjesnik Općine Beretinec” br. 2/19.)

OPĆINA BREZNICA

PPUO

Prostorni plan uređenja Općine Breznica 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 34/03., 06/04. – ispravak Odluke o donošenju, 24/06., 30/11. i 28/20.) 

OPĆINA BREZNIČKI HUM

PPUO

Prostorni plan uređenja Općine Breznički Hum 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 5/02., 55/12. i 46/14.)

OPĆINA CESTICA

PPUO

Prostorni plan uređenja Općine Cestica 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 10/04., 29/05. – ispravak greške, 23/06., 31/06. – ispravak greške, 5/07. – ispravak greške, 29/07. – ispravak Odluke o ispravci greške i 1/13.)

UPU

Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Cestica lokacija Otok Virje – A1 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 45/08.)

UPU

Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Cestica lokacija Otok Virje – A2 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 45/08.)

UPU

Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Cestica lokacija Babinec 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. broj  45/08., 28/16. i 54/16. – pročišćeni tekst) 

UPU

Urbanistički plan uređenja poslovne i ugostiteljsko turističke zone na lokaciji značajnog kompleksa Križovljan grad 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 63/17.)

OPĆINA DONJA VOĆA

PPUO

Prostorni plan uređenja Općine Donja Voća

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 34/03., 22/18. i 46/18. – pročišćeni tekst)

OPĆINA GORNJI KNEGINEC 

PPUO

Prostorni plan uređenja Općine Gornji Kneginec 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 12/01., 18/03., 30/03., 2/04. – ispravak odredbi za provođenje i 24/06. i “Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec” br. 7/13. i 7/18.) 

DPU

Detaljni plan uređenja poduzetničke zone Kneginec – jug  

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 9/09. – Odluka o donošenju i 10/09. – Odredbe za provođenje)

DPU

Detaljni plan uređenja stambene zone Kneginec 

(“Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec” br. 4/11.)

GRAD IVANEC

PPUG

Prostorni plan uređenja Grada Ivanca 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 6/01., 2/08., 24/12., 32/14. i 43/14. – pročišćeni tekst, 27/16., 32/16. – pročišćeni tekst, 40/16. – Zaključak o ispravci pogreške, 75/18., 90/18. – pročišćeni tekst, 83/19., 8/20. – pročišćeni tekst, 21/21. i 38/21. – pročišćeni tekst)

UPU

Urbanistički plan uređenja Ivanca 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 15/01., 4/08., 34A/12., 32/14., 43/14. – pročišćeni tekst, 27/16., 32/16. – pročišćeni tekst, 75/18., 90/18. – pročišćeni tekst, 83/19., 8/20. – pročišćeni tekst, 21/21. i 38/21. – pročišćeni tekst) 

UPU

Urbanistički plan uređenja groblja Ivanec 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 60/21.)

UPU

Urbanistički plan uređenja groblja Margečan 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 60/21.)

DPU

Detaljni plan uređenja zona C3 u Ivancu 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 21/01.)

DPU

Detaljni plan uređenja zone užeg centra Ivanca 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 22/08., 53/09.- ispravak Odluke o donošenju, 34A/12., 32/16., 40/16. – pročišćeni tekst, 75/18., 90/18. – pročišćeni tekst, 83/19., 8/20. – pročišćeni tekst, 21/21. i 38/21. – pročišćeni tekst)

DPU

Detaljni plan uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Jezera“ u Ivancu 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 4/10., 32/14., 43/14. – pročišćeni tekst, 27/16., 32/16. -pročišćeni tekst)

OPĆINA JALŽABET

PPUO

Prostorni plan uređenja Općine Jalžabet 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 41/04., 9/06., 34/12. i 45/16.)

OPĆINA KLENOVNIK

PPUO

Prostorni plan uređenja Općine Klenovnik 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 14/06. i 15/07. – ispravak Odluke o donošenju)

GRAD LEPOGLAVA

PPUG

Prostorni plan uređenja Grada Lepoglave 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 16/03., 27/07. i 16A/14., 21/17., 25/17. – pročišćeni tekst) 

UPU

Urbanistički plan uređenja dijela naselja Lepoglave 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 22/04., 26/04. – ispravak Odluke o donošenju, 15/05. – ispravak grafičkog dijela, 43/09., 40/15., 1/16. – ispravak Odluke o donošenju i 3/16. – pročišćeni tekst).

GRAD LUDBREG

PPUG

Prostorni plan uređenja Grada Ludbrega 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 6/03., 22/08., 7/10. – ispravak, 6/15., 25/15. – pročišćeni tekst, 49/20., 70/20.– pročišćeni tekst, 104/20., 4/21.– pročišćeni tekst)

UPU

Urbanistički plan uređenja Ludbreg 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 35/11., 37/12. – ispravak Odluke, 21/15., 25/15. – pročišćeni tekst, 48/16., 83/18., 49/20., 70/20.– pročišćeni tekst, 104/20., 4/21.– pročišćeni tekst)

UPU

Urbanistički plan uređenja „Gospodarske zone sjever u Ludbregu 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 48/15., 83/18., 49/20., 70/20.– pročišćeni tekst)

OPĆINA LJUBEŠĆICA

PPUO

Prostorni plan uređenja Općine Ljubešćica 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 03/04., 39/10., 25/12. i 29/18.)

UPU

Urbanistički plan uređenja poduzetničke zone Ljubešćica

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, br. 24/13.) 

OPĆINA MALI BUKOVEC

PPUO

Prostorni plan uređenja Općine Mali Bukovec 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 8/05. i 77/20.)

OPĆINA MARTIJANEC

PPUO

Prostorni plan uređenja Općine Martijanec 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 19/03., 02/13., 47/18. i 59/18. – pročišćeni tekst)

OPĆINA MARUŠEVEC

PPUO

Prostorni plan uređenja Općine Maruševec 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 23/02., 27/06., 22/13. i 25/19.)

UPU

Urbanistički plan uređenja stambene zone Donje Ladanje 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 78/16. i 45/17.– ispravak grafičkog dijela)

GRAD NOVI MAROF

PPUG

Prostorni plan uređenja Grada Novog Marofa 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 16/02., 55/09. i 79/18.)

UPU

Urbanistički plan uređenja naselja Novi Marof i kontaktnih zona 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 26/98., 3/99. – ispravak Odredbi za provođenje, 31/03., 23/12. i 77/13.)

PUP

Provedbeni urbanistički plan šireg centra naselja Novi Marof  

(„Službene novine Varaždin“ br. 21/87., “Službeni vjesnik Općine Novi Marof” br. 9/93. i “Službeni vjesnik Županije varaždinske” br. 21/97.)

PUP

Provedbeni urbanistički plan industrijske zone “B” naselja Novi Marof 

(“Službene novine Varaždin” br. 11/88.)

PUP

Provedbeni urbanistički plan industrijske zone “A” naselja Novi Marof  

(“Službene novine Varaždin” br. 11/88.)

PUP

Provedbeni urbanistički plan Provedbeni urbanistički plan zone Krč 

(“Službeni vjesnik Općine Novi Marof” br. 12/93.)

OPĆINA PETRIJANEC

PPUO

Prostorni plan uređenja Općine Petrijanec 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 18/07., 41/12., 31/21. i 84/21. – pročišćeni tekst)

OPĆINA SRAČINEC

PPUO

Prostorni plan uređenja Općine Sračinec 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 29/02., 29/05. – ispravak Odluke o donošenju i 7/12.)

OPĆINA SVETI ĐURĐ 

PPUO

Prostorni plan uređenja Općine Sveti Đurđ 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 16/04., 25/04. – ispravak Odluke o donošenju, 27/07., 41/07. (van snage), 20/11., 81/13. i 18/20.)

OPĆINA SVETI ILIJA

PPUO

Prostorni plan uređenja Općine Sveti Ilija 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 25/04., 12/06. – autentično tumačenje, 8/09. i 86/18.)

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI

PPUO

Prostorni plan uređenja Općine Trnovec Bartolovečki 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 22/00., 03/02., 06/05., 28/12., 64/20. – Odluka o donošenju i 71/20. – Odredbe za provođenje)

UPU

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Trnovec istok 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 68/18.)

GRAD VARAŽDIN 

PPUG

Prostorni plan uređenja Grada Varaždina 

(“Službeni vjesnik Grada Varaždina” br. 2/05. i 13/14.)

GUP

Generalni urbanistički plan grada Varaždina 

(“Službeni vjesnik Grada Varaždina” br. 01/07., 06/08., 3/12., 7/16., 5/19. i 7/19. – pročišćeni tekst)

UPU

Urbanistički plan uređenja povijesne jezgre grada Varaždina 

(“Službeni vjesnik Grada Varaždina” br. 1/07., 1/10., 06/13., 5/15., 7/15., 5/19. i 7/19. – pročišćeni tekst )

UPU

Urbanistički plan uređenja sjevernog dijela grada Varaždina 

(“Službeni vjesnik Grada Varaždina” br. 02/01., 06/08. i 08/14.)

UPU

Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Motičnjak u Varaždinu – istočni dio 

(“Službeni vjesnik Grada Varaždina” br. 7/17.)

DPU

Detaljni plan uređenja dijela južne zone centra Grada Varaždina 

(“Službeni vjesnik Grada Varaždina” br. 4/99., 5/99. i 1/09.)

DPU

Detaljni plan uređenja Grlice-Rakite u Biškupcu 

(“Službeni vjesnik Grada Varaždina” br. 03/12.)

DPU

Detaljni plan uređenja za proširenje varaždinskog groblja 

(“Službeni vjesnik Grada Varaždina”  br. 7/08.)

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE 

PPUG

Prostorni plan uređenja Grada Varaždinskih Toplica 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 9/05., 5/09., 5/10., 12/15. i 59/20.) 

GUP

Generalni plan uređenja naselja Varaždinske Toplice (“Službeni vjesnik Županije varaždinske” br. 23/96., 07/00., 20/04., “Službeni vjesnik Varaždinske županije” 23/08. i 05/09.)

OPĆINA VELIKI BUKOVEC

PPUO

Prostorni plan uređenja Općine Veliki Bukovec  

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 13/02., 16/05., 40/06. – Odluka o donošenju, 42/06. – Odredbe za provođenje, 6/21.) 

OPĆINA VIDOVEC

PPUO

Prostorni plan uređenja Općine Vidovec 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 40/05. i 14/16.)

UPU

Urbanistički plan uređenja Poslovno-stambene zone Vidovec 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 57/17.)

OPĆINA VINICA

PPUO

Prostorni plan uređenja Općine Vinica 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 18/06.,  16/11. i 93/20.)

OPĆINE VISOKO

PPUO

Prostorni plan uređenja Općine Visoko 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 10/03., 15/07. i 42/10.)

Skip to content